Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet

Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van StentorMKB zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: http://mkb.guidance.nl/nl/page/algemene-voorwaarden.

2. Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon die via de StentorMKB webshop met StentorMKB een overeenkomst aangaat of is aangegaan.

3. Onder Producten worden alle StentorMKB artikelen verstaan, die StentorMKB in het verkoopassortiment van haar webshop heeft opgenomen.

4. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen StentorMKB en klant, ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt.

5. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

6. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien StentorMKB daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

7. Indien ook Klant naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij StentorMKB hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

8. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van StentorMKB worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door StentorMKB ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

9. Voor zover deze Voorwaarden zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van StentorMKB zijn vrijblijvend en StentorMKB behoudt zich, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.2, uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van klant door StentorMKB. StentorMKB is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt StentorMKB dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

2. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door StentorMKB.

3. In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt.

4. De verzend- en handlingskosten zijn voor rekening van StentorMKB.

5. Betaling dient te geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van StentorMKB.

6. Er kan alleen online worden betaald. U heeft de mogelijkheid om uw StentorMKB bestelling via iDEAL of creditcard te betalen.

7. Indien klant met enige betaling in gebreke blijft, is StentorMKB gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

8. StentorMKB is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van klant zekerheid te eisen, dat aan betalingsverplichtingen wordt voldaan. Weigering van klant om de verlangde zekerheid te stellen, geeft StentorMKB het recht haar verplichtingen op te schorten en geeft haar uiteindelijk het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 4. Levering

1. Bestellingen worden zo spoedig mogelijk afgeleverd. StentorMKB streeft er naar om bestellingen die voor 16.00 uur op een werkdag worden geplaatst nog dezelfde dag te verzenden. Bestellingen na 16.00 uur zullen de eerstvolgende werkdag worden verzonden. De op de internetsite vermelde voorraadindicatie is slechts indicatief en geldt niet als fatale termijnen.

2. Leveringen vinden alleen plaats in Nederland en Belgi. Eventuele bestellingen met een andere bestemming kunnen wij op dit moment helaas nog niet beleveren.

3. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt klant hiervan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. Klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

4. Leveringen vinden plaats op het door Klant in zijn bestelling opgegeven adres tenzij nadien anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op Klant.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van geleverde producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op klant over, indien Klant al het geen klant op grond van enige overeenkomst aan StentorMKB verschuldigd is, heeft voldaan. Daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen.

2. Klant mag de Producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 6. Bedenktermijn en herroepingsrecht

1. Klant is verplicht de zending direct na ontvangst te controleren en na te gaan of de geleverde Producten aan de koopovereenkomst beantwoorden. Indien producten hier onverhoopt niet aan voldoen, dient de klant dit binnen zeven (7) werkdagen na aflevering te melden.

2. Voor transacties met consumentkopers, die via een webshop tot stand zijn gekomen, geldt dat klant het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie.

3. Indien klant van het herroepingsrecht zoals vermeld in 6.2. gebruik heeft gemaakt, zal StentorMKB ervoor zorgdragen dat een eventueel vooruitbetaald aankoopbedrag minus een bijdrage in de verzendkosten binnen dertig (30) dagen na de herroeping aan klant wordt terugbetaald.

Artikel 7. Garantie

1. StentorMKB garandeert dat de te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De onder 7.1 genoemde garantie geldt voor alle StentorMKB producten gedurende een periode van twaalf (12) maanden na levering.

3. Het afleverbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

4. Alle garantieverplichtingen van StentorMKB vervallen:

  • Indien er sprake is van normale slijtage;
  • Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van StentorMKB of de fabrikant zijn verricht;
  • Indien het factuurnummer van de originele factuur en het afleverbewijs niet kunnen worden overlegd;
  • Indien er sprake is van gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming gebruiksaanwijzing of instructies corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

5. De Klant is verplicht het product aan StentorMKB direct na ontdekking van het gebrek, met een nauwkeurige omschrijving van het gebrek, te retourneren op de door StentorMKB aangegeven wijze om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard, verplicht StentorMKB zich de factuurwaarde te restitueren tenzij anders overeengekomen. Indien een klacht ongegrond is, zal een bijdrage van 10,00 voor verzend- en behandelingskosten in rekening gebracht worden aan Klant.

Artikel 8. Communicatie

1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en StentorMKB, dan wel tussen StentorMKB en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en StentorMKB, is StentorMKB niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van StentorMKB.

Artikel 9. Overmacht

1. In geval van overmacht heeft StentorMKB, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zulks zonder dat StentorMKB gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van StentorMKB onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

3. Als de overeenkomst door StentorMKB reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, zal Klant de verkoopprijs van de geleverde Producten voldoen.

Artikel 10. Intellectuele en industrile eigendomsrechten

1. Klant dient alle intellectuele en industrile eigendomsrechten van StentorMKB geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

2. Het is Klant niet toegestaan de geleverde Producten te kopiren, geheel of gedeeltelijk te wijzigen of van een andere merknaam of verpakking te voorzien, of het betreffende merk op andere wijze te gebruiken dan wel in eigen naam te registreren.

3. StentorMKB garandeert niet dat de aan klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 11. Privacy statement

1. StentorMKB zal de persoonsgegevens van Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy statement dat een onlosmakelijk onderdeel van deze voorwaarden uitmaakt.

2. Het privacybeleid van StentorMKB voldoet tenminste aan hetgeen is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Website design en ontwikkeling door Guidance, Database Publishing Specialist.